Kunngjøring regulering på leangen

Rectangle 2 Created with Sketch.

News

Haakon VII's gate 25 og gnr/bnr 6/1, 5/39, m. fl.


HØRING AV PLANPROGRAM OG VARSEL OM IGANGSATT ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Det varsles herved om at det er igangsatt planarbeid for nordre del av Leangen senterområde, på eiendommene gnr./bnr. 412/269, gnr./bnr. 6/1 m.fl. i Trondheim kommune, samt at forslag til planprogram legges ut på høring.

Planområdet er på ca 77 daa. Tiltakshavere er Frost Eiendom og Trondheim kommune. Planområdet er i kommuneplanens arealdel markert som sentrumsformål og grønnstruktur (park).

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en bymessig utvikling, med blandede formål og en effektiv arealutnyttelse rundt kollektivknutepunktet Leangen stasjon. Det vil i planarbeidet fokuseres på gode løsninger for kollektiv og grønn mobilitet, et attraktivt og effektivt knutepunkt, gode by- og parkrom. Det planlegges for boliger, arbeidsplasser, idretts- og aktivitetsformål, helse- og oppveksttilbud (herunder barnehage), forretning, bevertning med mer.

Kommunen har i brev av 05.07.2019 avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning, men det stilles krav om planprogram.

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Oslo Works ved Håvard Skarstein, [email protected] eller tlf. 917 99 227.

Det avholdes åpent informasjonsmøte om planarbeidet på onsdag 29.01 kl. 18.00 i kantinen på Sirkus Shopping.

Innspill til planarbeidet og merknader til planprogrammet sendes skriftlig til Oslo Works AS, Gøteborggata 27b, 0566 Oslo eller via e-post til [email protected] innen 28.02.2020 .

Contact

Håvard Skarstein
Arkitekt MNAL
Oslo

Information

  • Svarfrist

    28.02.2020

  • Kommune

    Trondheim