Kunngjøring regulering på leangen

Rectangle 2 Created with Sketch.

News

Haakon VII's gate 25 og gnr/bnr 6/1, 5/39, m. fl.


HØRING AV PLANPROGRAM OG VARSEL OM IGANGSATT ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Det varsles herved om at det er igangsatt planarbeid for nordre del av Leangen senterområde, på eiendommene gnr./bnr. 412/269, gnr./bnr. 6/1 m.fl. i Trondheim kommune, samt at forslag til planprogram legges ut på høring.

Planområdet er på ca 77 daa. Tiltakshavere er Frost Eiendom og Trondheim kommune. Planområdet er i kommuneplanens arealdel markert som sentrumsformål og grønnstruktur (park).

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en bymessig utvikling, med blandede formål og en effektiv arealutnyttelse rundt kollektivknutepunktet Leangen stasjon. Det vil i planarbeidet fokuseres på gode løsninger for kollektiv og grønn mobilitet, et attraktivt og effektivt knutepunkt, gode by- og parkrom. Det planlegges for boliger, arbeidsplasser, idretts- og aktivitetsformål, helse- og oppveksttilbud (herunder barnehage), forretning, bevertning med mer.

Kommunen har i brev av 05.07.2019 avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning, men det stilles krav om planprogram.

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Oslo Works ved Håvard Skarstein, havard@oslo.works eller tlf. 917 99 227.

Det avholdes åpent informasjonsmøte om planarbeidet på onsdag 29.01 kl. 18.00 i kantinen på Sirkus Shopping.

Innspill til planarbeidet og merknader til planprogrammet sendes skriftlig til Oslo Works AS, Gøteborggata 27b, 0566 Oslo eller via e-post til havard@oslo.works innen 28.02.2020 .

Contact

Håvard Skarstein
Arkitekt MNAL
Oslo

Information

  • Svarfrist

    28.02.2020

  • Kommune

    Trondheim