kunngjøring tomtegata, drammen

Rectangle 2 Created with Sketch.

News

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Endring av detaljregulering for nytt sykehus i Drammen - med Drammen helsepark (planID 0602409)


På vegne av Tomtegata 64 AS varsles det i henhold til plan- og bygningslovens §12-8, om oppstart av arbeid med Endring av detaljregulering for nytt sykehus i Drammen - med Drammen helsepark i Drammen kommune. I medhold av plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres det samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Planområdet er avgrenset av Strandveien i vest, Jacob Borchs gate i nord, jernbanetraséen i øst og Fjordparken i syd. Gjeldende regulering er Detaljregulering for nytt sykehus i Drammen - med Drammen helsepark, og planområdet for endringen er et begrenset areal innenfor denne planen. Planområdet for endringen er om lag 14 daa, og omfatter eiendommen Tomtegata 64 (gnr/bnr: 113/784). Innenfor gjeldende regulering omfatter planområdet felt SAA, samt deler av o_SV3, o_SGS1, o_SGS2 og o_G1. I gjeldende regulering er planområdet videre avsatt til kombinerte formål: parkeringshus/-anlegg kombinert med bebyggelse og anlegg, veg, gang- og sykkelvei og blågrønn struktur.

Hensikten med planarbeidet er å forsterke den ønskede bymessige utviklingen av nærområdet rundt Brakerøya stasjon og således legge til rette for bebyggelse av urban karakter. Arbeidet vil i tillegg ha til hensikt å gjøre forbindelsen mellom Fjordparken og Jacob Borchs plass mer attraktiv (tilgjengeliggjøre og aktivisere takflaten over o_SV3), samt vitalisere møtet med Fjordparken og Jacob Borchs plass.

Planforslaget vil videreføre reguleringsformålet i gjeldende regulering, men samtidig legge til rette for et større bruksareal for både offentlig eller privat tjenesteyting og næringsbebyggelse. Gjeldende bestemmelser for parkering (inkl p-plasser for sykehuset) vil videreføres uten endringer.

Opplysninger om planarbeidet finnes på nettsiden https://www.oslo.works/news/t64, hvor også relevante dokumenter er tilgjengelig for nedlasting. Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Oslo Works v/ Gudmund Stenseth, [email protected] eller tlf 992 70 867.

Innspill og merknader til planarbeidet sendes skriftlig til Oslo Works AS, Gøteborggata 27b, 0566 Oslo eller på e-post til [email protected] innen 14.04.2020.

Contact

Gudmund Stenseth
Arkitekt MNAL
Oslo

Information

  • Svarfrist

    14.04.2020

  • Kommune

    Drammen