Korsvoll terrasse

Rectangle 2 Created with Sketch.

Bolig

Korsvoll er et veletablert boligområde på grensen til Nordmarka, som i all hovedsak er omfattet av Småhusplanen. Prosjektet erstatter en eksisterende tomannsbolig med fire nye byvillaer og er samtidig et innspill til den pågående fortettingsdebatten i randssonen av Oslo sentrum.

Prosjekter_Korsvoll Terrasse Featured Desaturated

Fortetting i skogen

Tomten ligger på et høydedrag mellom Korsvoll terrasse og Hansemyrveien, i et område med småhus, rekkehus og mindre boligkomplekser av ulik karakter og byggestil. Nærområdet er i løpet av de siste årene fortettet innenfor den opprinnelige tomtestrukturen, og fremstår i dag som et sammensatt miljø med representanter for ulike epoker. Korsvoll grenser mot Nordmarka, og har kort avstand til Sognsvann og Maridalsvannet.

Prosjekt_KorsvollTerrasse_Perspektiv
Prosjekt_Korsvollterrasse_modellfoto

Prosjektet er organisert i par to og to, og avstanden husene i mellom sikrer en videreføring av bebyggelsesmønsteret som preger nærområdet. Det nordligste bygget i hvert par er plassert 4,2m fra nabogrensen i nord for å gi mest mulig uteareal på sørsiden. Innkjørsel fra Korsvoll Terrasse er plassert 4-5m lenger syd enn eksisterende adkomst, og gir innkjøring til parkeringskjeller og parkeringsplasser på terreng. På nordsiden av byggene etableres gangadkomst til alle fire boligene.

Prosjekter Korsvoll Terrasse Fasader
Prosjekter Korsvoll Terrasse Site

Det eksisterende bygget som søkes revet er står i dag på tomtens høyeste punkt. De nye volumene er derimot plassert i skråningene på vest- og øst-siden av tomtens midtpunkt, og er gitt høyder ut fra gjennomsnitts terrengnivå for hvert enkelt bygg. Byggene følger dermed terrenget, og blir noe lavere enn eksisterende bygg. Mindre nivåforskjeller i 1. etasje i boligene gir direkte utgang på terreng, både fra hoved-adkomsten fra nord, og til hagen i sør. En enkel terrassering av terrenget tenkes særlig på sørsiden av hus 1 og 2.

Prosjekter Korsvoll Terrasse Snitt2
Prosjekter Korsvoll Terrasse Plan1
Prosjekter Korsvoll Terrasse Plan2
Prosjekter Korsvoll Terrasse Snitt

Prosjektnavn: Korsvoll terasse

Typologi: Bolig

Sted: Oslo

År: 2017

Status: Konseptuvikling

Størrelse: 1,000 m2 BTA

Oppdragsgiver: Privat