Nordkjosbotn

Rectangle 2 Created with Sketch.

Kommersielt

Statens vegvesen region nord sin virksomhet i Nordkjosbotn skal flytte til et nytt, moderne og effektivt bygg som skal huse et laboratorium med tilhørende kontor-, lager- og verkstedsfunksjoner. Bygget skal ligge syd for Nordkjosbotn sentrum i et område regulert til industri og forretning, og er det første prosjektet som realiseres området.

Prosjekter Nordkjos Foto06

Nytt laboratorie-, kontor- og lagerbygg for Statens vegvesen

Tomten, felt I-1 i reguleringsplanen, ligger syd for veien gjennom industriområdet og består for det meste av dyrket mark med vegetasjon i form av trær og busker, for det meste bjørk og vier, i randsoner og langs bekker/kanaler som renner gjennom feltet. Så mye som mulig av eksisterende vegetasjon på tomten skal beholdes.

Det er i skisseprosjektet lagt opp til separate adkomster og parkeringsplasser for ansatte/ besøkende og nyttekjøretøy tilhørende den daglige driften av anlegget. Ansatteparkeringen ligger på forsiden av prosjektet, mens nyttekjøretøy parkeres på baksiden. Areal i forbindelse med innganger og uteoppholdsareal opparbeides med planter, busker og trær som tåler lokalklimaet, mens resten av tomten skal gro igjen til et naturområde. Prosessen akselereres med spredt beplantning av rogn, osp og furu. Det skal i tillegg opparbeides/forsterkes vegetasjonsskjermer på øst og vestsiden av tomten med tilsvarende beplantning. Bekken som renner tvers gjennom tomten må legges om til bekk/ kanal langs østsiden av tomten.

Prosjekter Nordkjos Ill01
Prosjekter Nordkjos Ill02

Bygningen er utformet i tett dialog med brukerrepresentanter fra Statens vegvesen med fokus på god og effektiv internlogistikk, lokalklimatiske forhold og miljø. Kontordelen er planlagt etter regjeringens arealnorm for offentlige bygg og begrenser kontorfunksjonene til et areal på 23m2 BTA pr ansatt. Planen hensyntar ulike kontors behov for nærhet til laboratorier og garderobeanlegg.

Fellesfunksjonene som kjøkken/spis, møterom og uteoppholdsareal er plassert sentralt i forhold til kontorarealene mot vestfasaden med utsikt i retning Balsfjorden. Arealene oppleves som lyse og luftige med glassfronter på kontor, stillerom og møterom uten horisontal brystning og med vertikale silikonfuger mellom glass. Laboratoridelen er organisert med tanke på god arbeidsflyt mellom varemottak, spesialrom og de forskjellige laboratoriefunksjonene. Store vinduer mot nord gir rikelig med dagslys til arbeidsbenkene.

Lagerfunksjonene er plassert vis-a-vis varelevering for god og skjermet logistikk, mens verksted og vaskehall ligger orientert mot parkeringsareal for nyttekjøretøy med romslig manøvreringsareal foran portene. Garderobeanlegget har tilgang via grovgarderoben både fra utside og fra innside gjennom
vaskehallen.

Prosjekter Nordkjos Foto01
Prosjekter Nordkjos Foto02
Prosjekter Nordkjos Foto05
Prosjekter Nordkjos Foto04

Nordkjosbotn er preget av østlige og vestlige vinder, og tidvise store nedbørsmengder. Bygget er utformet for å skjerme innganger, uteplass, varelevering og porter for vær og vind med generøse takutstikk, svalganger og åpninger i bygningskroppen. De skrå takflatene samler de ulike funksjonene med ulike krav til romhøyder under ett tak, til én form, og skaper et helhetlig bygningsvolum som legger seg godt til rette i det dramatiske landskapet.

Prosjektet tar klimautfordringene på alvor og søker å redusere energibruk og klimagassutslipp. Kontordelen skal minimum holde passivhus standard og bygget er planlagt som et miljøvennlig trebygg. Med unntak av spesialrom og vaskehall som trenger spesialkonstruksjoner pga støy og fukt, gjør rommenes relativt korte spenn og lave høyder at prosjektet egner seg til å bli oppført som en trekonstruksjon. Dvs vegger med trestendere, trefiberisolasjon, diffusjonsåpne damp- og vindsperrer og kledning av malmfuru, tresøyler og tak med tresperrelag supplert med limtre- eller kertobjelker ved behov. Prosjektet egner seg også til å bli utført med massivtrekonstruksjoner.

Prosjekt_Nordkjosbotn_Illustrasjon

Prosjektnavn: Nordkjosbotn

Typologi: Næring

Sted: Nordkjosbotn

År: 2017

Status: Skisseprosjekt

Oppdragsgiver: Statsbygg