Kunngjøring Avisgata, Svolvær

Rectangle 2 Created with Sketch.

News

VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Avisgata 4, Svolvær, Gbn 18/697, 18/1985, 18/1608, 18/1985 mfl.

På vegne av Fiskargata 22 Svolvær AS eid av Norges Råfisklag varsles det i henhold til plan- og bygningslovens §12-8, om oppstart av arbeid med detaljregulering av ovennevnte eiendom. I medhold av plan og bygningslovens § 17-4 kunngjøres det samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale. Sammen med arealer i kommunalt eie utgjør det foreslåtte reguleringsområdet det sydligste kvartalet i Sverre Pedersens byplan fra 1924.

Planområdet ligger sør i Svolvær sentrum, like ved Rutebåtterminalen, og består i dag av næringseiendom med tilhørende parkering og trafikkareal, samt offentlig parkområde, Havneparken. Kartutsnittet under viser planområdet som er avgrenset mot Havlykvartalet, Havnekvartalet, Avisgata 5 og Kulturhuskvartalet.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for den ønskede bymessige utviklingen av sentrumsområdet og havnen i Svolvær. Planforslaget legger opp til å fullføre kvartalstrukturen.

Dersom planforslaget blir vedtatt vil det innebære en endring av kommuneplanens arealdel der deler av formålet park erstattes med formålet kombinert formål; hotel / bevertning / næring samt bolig.

Området som ønskes regulert er i dag avsatt til formålene park, veg, parkering og kontor. Formålet for bygg og anlegg endres til kombinert formål; hotell / bevertning / næring samt bolig. Areal for parkering på bakkeplan reduseres, men vil bli ivaretatt av parkering i kjeller.

Plangrepet vil bidra til en god utvikling av havneområdet, og en videreføring av «oppryddingen» de seneste planene har lagt opp til. Grepet vil gi en fornuftig arealbruk med tydelig skille mellom ulik bruk, og vil kunne vitalisere området like ved Rutebåtterminalen. Etter vårt skjønn er plangrepet i tråd med nasjonale og regionale forventninger til utvikling av områder i nær tilknytning til kollektivknutepunkt.

Opplysninger om planarbeidet finnes på nettsiden http://www.oslo.works/news , hvor også relevante dokumenter er tilgjengelig for nedlastning. Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Oslo Works ved Bjarne Asp, [email protected] eller tlf. 99298576.

Innspill og merknader til planarbeidet sendes skriftlig til Oslo Works AS, Gøteborggata 27b, 0566 Oslo eller på e-post til [email protected] innen 02. April .2021

Contact

Bjarne Asp
Arkitekt MNAL
Oslo

Information

  • Svarfrist

    02.04.2021

  • Kommune

    Vågan kommune